Политика по опазване на околната среда

 

Фирма БКС ЕООД ясно съзнава своята отговорност по отношение на опазване на околната среда и провежда политика за минимизиране вредното въздействие от дейността на организацията, както и се стреми да създаде условия за успешно предодвратяване на всяко възможно такова въздействие. За тази цел фирма БКС ЕООД създаде и внедри Система за управление на околната среда, която се стреми да потдържа и подобрява непрекъснато. Системата за управление на околната среда се основава на следните принципи:

v  Периодичен преглед на дейностите на организацията по посока изясняване на възможните вредни въздействия  с цел навременно взимане на необходимите мерки за предодвратяване или намаляване вредното въздействие върху околната среда.

v  Периодично измерване на застрашените от замърсяване, в следствие дейността на фирмата, компоненти на околната среда.

v  Провеждане на редица дейности за опазване и възстановяване на околната среда.

v  Спазване на всички съществуващи законови и нормативни изисквания по отношение на околната среда, свързани с дейността на фирмата.

v  Ефективно използване и контрол върху изчерпването на природните ресурси използвани за дейността на организацията.

v  Ефективно управление на генерираните отпадъци.

v  Стремеж към рециклиране и повторно използване на генерираните отпадъци.

v  Сътрудничество с организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблеми по опазване на околната среда.

v  Осигуряване на нужното обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда.

Ръководството на фирма „БКС” ЕООД се стреми всички работници и служители да са добре запознати с изискванията и целите по опазване на околната среда и ги призовава да ги спазват и да работят за тяхното постигане съобразно собствените права и отговорности.

Като управител на фирма „БКС” ЕООД заявявам своето участие и отговорност в прилагането на изложената политика по управление на околната среда.

 

инж, Руен Кирев – управител