Политика на управление, опазване на околната среда и безопасни условия на труд

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

 

Ръководството на фирма БКС ЕООД гр Гоце Делчев декларира своята ангажираност за последователно провеждане на политика си по управление на качеството, безопасни условия на труд и околна среда. Тази политика се изразява в осъзнато поддържане на високо ниво на качество в дейността на всеки служител и работник, имащо за цел да задоволи изискванията на клиентите за качествено строителство отговарящо на националното законодателство, при осигурени безопасни и здравословни условия на труд и минимизиране/предодвратяване вредното въздействие от дейността на организацията върху околната среда.

В тази връзка фирма БКС ЕООД провежда активна политика в следните направления:

  1. Като приоритет при работата на всички обособени звена се поставя качеството на извършваните строително-монтажни работи, пълното им съответствие със съществуващата нормативна база, постоянен стремеж към оптимизация и целесъобразност на работния процес.
  1. Прилагане на най-новите и надеждни материали и технологии в строителната практика и прилагане на изискванията за качество към всички доставчици, снабдители и подизпълнители на фирмата.
  1. Създаване на условия на труд съответстващи на изискванията на приложимото законодателство, които не водят до професионални заболявания и злополуки, а са предпоставка за доброто физическо и психическо здраве на персонала. Управление на промените за постигане на все по-висока резултатност по ЗБУТ.
  1. Периодичен преглед на дейностите на организацията по посока изясняване на възможните вредни въздействия с цел навременно взимане на необходимите мерки за предодвратяване или намаляване вредното въздействие върху околната среда.
  1. Провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала и прилагане на подходящи мерки и методи за повишаване на мотивацията.
  1. Осигуряване на нужните обучения и засилване на персоналната отговорност към безопасност при работа и опазване на околната среда.
  1. Ефективно използване и контрол върху изчерпването на природните ресурси използвани за дейността на организацията за удовлетворяване нуждите и потребностите на клиентите
  1. Целенасочено събиране на информация от клиентите по отношение на мнението им за качеството на услугите и тяхното удовлетворение. Отношенията на фирмата с клиентите да се базира на честност и лоялност. Подържане на конкурентни предимства на база баланс между качество и цени.
  1. Ефективно управление на генерираните отпадъци и стремеж към рециклиране и повторно използване на същите.
  1. Периодичен анализ на постигнатото от повишаване на качеството на строителните работи, както и на ефективността на предприетите мерки по отношение на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда. Периодично измерване на застрашените от замърсяване, в следствие дейността на фирмата, компоненти на околната среда. Системен контрол за изпълнение на поставените задачи във всички звена на фирмата.

Като Управител на БКС ЕООД отговорно декларирам, че ще участвам лично в реализирането на поетите ангажименти в този документ, както и за поддържане на неговата постоянна адекватност.

 

гр. Г. Делчев

05.03. 2018 г.

                                            Управител:

                                            (Руен Кирев)